Terma dan Syarat Penggunaan

 

ShopBack Cashback Sdn. Bhd. ("ShopBack") menawarkan Cashback kepada pemegang akaun ShopBack untuk pembelian di kedai rakan niaga ShopBack melalui pelbagai platform ShopBack, termasuk tetapi tidak terhad kepada laman web, sambungan pelayar dan aplikasi mudah alihnya ("Platform ShopBack"). Penggunaan perkhidmatan ("Perkhidmatan") yang ditawarkan di Platform ShopBack dan akaun yang dikekalkan dengan ShopBack adalah tertakluk pada terma dan syarat ini ("Perjanjian"). Perjanjian ini merupakan perjanjian yang mengikat secara sah antara setiap individu yang menggunakan Perkhidmatan atau individu yang mengekalkan akaun dengan ShopBack. Dengan menggunakan mana-mana Perkhidmatan atau mengekalkan akaun dengan ShopBack, anda mengakui bahawa anda telah membaca dan memahami Perjanjian ini dan bersetuju untuk terikat dengan semua syaratnya. ShopBack boleh mengubah suai Perjanjian ini dari semasa ke semasa, dengan atau tanpa notis, dan penggunaan berterusan mana-mana perkhidmatan atau pengekalan berterusan akaun dengan ShopBack oleh anda akan membentuk dan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap pengubahsuaian tersebut dan persetujuan anda untuk mematuhi sebarang syaratnya.

1. Lesen Perkhidmatan

Tertakluk pada Perjanjian ini, ShopBack dengan ini memberikan anda lesen yang boleh dibatalkan, tidak eksklusif dan tidak boleh dipindah milik (tanpa hak untuk menyewakan lesen) untuk mengakses dan menggunakan Platform ShopBack dan Perkhidmatan untuk kegunaan peribadi anda semata-mata. Anda bersetuju bahawa anda tidak memperoleh hak selain hak dan lesen yang diberikan secara nyata di bawah Perjanjian ini. ShopBack berhak menukar, menaik taraf atau menghentikan sebarang atau semua Perkhidmatan atau Platform ShopBack atau sebarang ciri Perkhidmatan atau Platform ShopBack, pada bila-bila masa, dengan atau tanpa notis. Semua hak yang tidak diberikan secara nyata di bawah Perjanjian ini dikhaskan oleh ShopBack dan pemberi lesennya.

2. Akaun ShopBack

Sesetengah Perkhidmatan memerlukan pengguna untuk mengekalkan akaun dengan ShopBack. Seorang pengguna boleh membuat akaun secara percuma dengan memberikan butiran penuh yang diperlukan. Penggunaan akaun dan Perkhidmatan (termasuk peluang untuk mendapatkan Cashback) ditawarkan mengikut budi bicara tunggal ShopBack dan tertakluk pada pematuhan anda terhadap Perjanjian ini. Individu tidak boleh membuat atau mempunyai kawalan dan/atau penjagaan ke atas beberapa akaun ShopBack.

Secara khususnya:

(a) Setiap nombor telefon bimbit hanya boleh dikaitkan dengan satu akaun ShopBack;

(b) Setiap akaun pembayaran (contohnya setiap akaun bank; setiap akaun Paypal) hanya boleh dikaitkan dengan satu akaun ShopBack;

Kegagalan untuk mematuhi apa-apa terma dan syarat, penipuan atau penyalahgunaan berkaitan akruan atau penerimaan Cashback dan/atau ganjaran lain, dan/atau apa-apa salah nyata pada mana-mana maklumat yang diberikan kepada ShopBack atau gabungannya boleh menyebabkan akaun ShopBack anda ditandakan untuk aktiviti yang mencurigakan dan digantung atau ditamatkan dan sebarang Cashback yang terkumpul dibatalkan. Anda bertanggungjawab untuk menyemak akaun anda secara berkala untuk memastikan Cashback telah dikreditkan dengan betul dan baki akaun anda adalah terkini. Anda mesti memberitahu ShopBack tentang sebarang ketinggalan, kemasukan yang salah atau percanggahan berkenaan sebarang transaksi dalam tempoh 30 hari selepas transaksi itu. ShopBack berhak untuk tidak membetulkan apa-apa ketinggalan, kemasukan yang tidak betul atau percanggahan yang dibawa ke perhatiannya selepas tempoh 30 hari tersebut.

3. Mendapatkan Cashback

Antara perkhidmatan yang ditawarkan oleh ShopBack ialah peluang untuk mendapatkan Cashback bagi pembelian yang dibuat di pelbagai kedai rakan niaga kami melalui Platform ShopBack yang kami sediakan. Pengguna perlu membuat dan mengekalkan akaun dengan ShopBack sebelum boleh mula mendapat Cashback. Pengkreditan Cashback juga tertakluk pada pelbagai terma, syarat dan keperluan, nyata atau tersirat, yang dikaitkan dengan pengkreditan Cashback secara umum atau terma, syarat dan keperluan yang berkaitan promosi individu yang akan terpakai. Terma, syarat dan keperluan ini termasuk tetapi tidak terhad pada: -

(c) Menghendaki pengguna supaya membenarkan kuki semasa mengakses Platform ShopBack dan seterusnya laman web rakan niaga kami;

(d) Tidak membuka tab atau pelayar yang berasingan semasa mengakses Platform ShopBack dan seterusnya laman web rakan niaga;

(e) Memastikan bahawa selepas dibawa ke laman web rakan niaga, pengguna melengkapkan transaksi sebelum pergi ke laman web lain;

(f) Melengkapkan pembelian di laman web rakan niaga kami dalam tempoh masa tertentu;

(g) Tidak terlibat dalam sebarang penipuan atau kelakuan tidak jujur dan/atau mematuhi syarat Perjanjian ini atau sebarang terma dan syarat lain yang ditetapkan oleh ShopBack atau rakan niaga kami yang berkenaan;

Di samping itu, pembelian tertentu mungkin dikecualikan daripada Cashback. Secara umum, Cashback diperoleh daripada jumlah pembelian bersih tidak termasuk jumlah penghantaran dan pengendalian. Walau bagaimanapun, jumlah dan pengecualian Cashback berbeza mengikut rakan niaga dan promosi individu yang mungkin mengandungi pengecualian tertentu. Sila semak syarat-syarat ini dengan teliti. Pengecualian ini tertakluk pada perubahan tanpa notis, dan ShopBack dengan ini menafikan sebarang dan semua liabiliti berkaitan apa-apa maklumat yang salah atau kegagalan untuk memasukkan maklumat ke dalam senarai pengecualian. Beberapa contoh pengecualian tipikal termasuk (tetapi tidak terhad pada):

(a) Cashback tidak layak apabila membeli barangan promosi atau menggunakan kod diskaun lain, kupon atau promosi lain;

(b) Cashback hanya layak apabila transaksi dilengkapkan menggunakan kaedah pembayaran tertentu; dan

(c) Peringkat berbeza bagi Cashback yang layak untuk pengguna yang berbeza (contohnya peringkat Cashback yang berbeza untuk pengguna baharu dan pengguna sedia ada)

4. Dasar Rakan Niaga

Sebarang produk atau perkhidmatan yang dibeli daripada mana-mana rakan niaga, sama ada melalui ShopBack atau sebaliknya, dikawal oleh dan tertakluk pada dasar, terma dan syarat yang terpakai bagi rakan niaga berkenaan, termasuk tetapi tidak terhad pada pemulangan, pembatalan, pertukaran dan dasar penghantaran yang berkenaan. Anda bersetuju bahawa kami bukan ejen bagi mana-mana rakan niaga dan rakan niaga itu beroperasi secara berasingan dan bukan di bawah kawalan kami. Oleh itu, penyertaan anda dalam tawaran atau promosi, atau perhubungan dengan, mana-mana rakan niaga adalah antara anda dan rakan niaga itu semata-mata. Kami tidak menerima apa-apa liabiliti, obligasi atau tanggungjawab terhadap mana-mana bahagian perhubungan, tawaran atau promosi itu, termasuk, tanpa pengehadan, pembatalan atau pengubahsuaian sebarang tawaran atau promosi itu. ShopBack tidak bertanggungjawab terhadap perubahan atau pemberhentian mana-mana rakan niaga dari mana-mana platform ShopBack atau penamatan apa-apa promosi yang ditawarkan oleh mana-mana rakan niaga di mana-mana platform ShopBack, atau sebarang kesan ke atas keakruan Cashback yang disebabkan oleh perubahan, pemberhentian atau pembatalan itu. ShopBack tidak bertanggungjawab dan tidak akan bertanggungan terhadap apa-apa kandungan, produk dan/atau perkhidmatan di platform rakan niaga (termasuk tetapi tidak terhad pada kualiti, kebolehdagangan atau kesesuaian produk atau perkhidmatan itu atau bahawa kandungan, produk dan/atau perkhidmatan tersebut tidak melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan).

5. Penambahan dan Potongan

ShopBack berhak, dari semasa ke semasa, membuat penambahan dan potongan pada baki dalam akaun pengguna apabila perlu, munasabah atau wajar untuk berbuat demikian. Ini termasuk (tetapi tidak terhad pada) situasi apabila Cashback tersalah kredit ke dalam akaun pengguna dan/atau apabila pengguna didapati telah bertindak secara menipu, tidak jujur, atau melanggar syarat Perjanjian ini.

6. Penebusan Cashback

Anda boleh menebus Cashback anda pada bila-bila masa tertakluk pada terma dan syarat Perjanjian ini atau syarat khusus yang berkaitan pemasukan individu dalam akaun anda. Anda mesti mempunyai Cashback terkumpul dengan nilai ringgit relatif lebih daripada atau sama dengan jumlah penebusan minimum yang ditetapkan dan disampaikan dari semasa ke semasa. Untuk menebus Cashback anda, anda mesti mengekalkan akaun yang aktif dan memberikan maklumat minimum yang diperlukan untuk memproses penebusan (contohnya nombor akaun bank yang sah). Bagi tujuan keselamatan, penebusan Cashback terhad pada RM300 setiap 24 jam.

 

7. Jenis Cashback

Untuk mengelakkan keraguan, anda tidak mendapat sebarang hak milik atas apa-apa wang atau aset yang dipegang oleh ShopBack apabila anda memperoleh Cashback dalam akaun anda. Cashback yang terakru dalam akaun anda tidak membentuk wang yang dipegang sebagai amanah oleh ShopBack bagi manfaat anda. Hak dan kelayakan anda adalah terhad pada hak peribadi atau kontraktual bagi pembayaran balik semata-mata seperti yang mungkin timbul daripada Perjanjian ini.

8. Penamatan Akaun

Cashback yang terkumpul dalam akaun ShopBack anda akan luput jika akaun anda kekal tidak aktif (iaitu tiada transaksi yang berjaya dilakukan melalui ShopBack) untuk jangka masa lebih dari setahun. ShopBack berhak menggantung atau menamatkan akaun anda mengikut Fasal 13 di bawah atau apabila perlu atau munasabah untuk berbuat demikian untuk mematuhi atau memuaskan undang-undang, peraturan atau perintah mahkamah.

9. Perlindungan Data Peribadi

Data Peribadi yang dikumpul adalah tertakluk pada Dasar Privasi kami, yang dengan ini digabungkan melalui rujukan, dan salinannya terdapat di laman web Shopback.

10. Bonus dan Ganjaran

ShopBack secara berkala menawarkan bonus atau ganjaran untuk melakukan tindakan tertentu (seperti merujuk pengguna baharu ke ShopBack). Terma dan syarat yang mengiringi tawaran tersebut akan mengawal bagaimana ia diperoleh dan dibayar. Anda dilarang daripada membida kata kunci yang mengandungi "ShopBack" atau perkataan atau tanda yang serupa bagi tujuan menarik trafik ke laman anda. Anda tidak dibenarkan menghantar sebarang pautan yang berbayar. Anda tidak boleh memasukkan pautan rujukan anda atau mengedarkan pautan rujukan anda di laman web atau platform yang tidak dimiliki oleh anda, seperti halaman media sosial milik peniaga atau halaman forum milik pihak ketiga.

11. Cukai

Anda bertanggungjawab ke atas apa-apa dan semua cukai yang mungkin dikenakan ke atas jumlah yang diperolehi daripada Cashback yang telah ditebus. ShopBack tidak membuat sebarang pernyataan mengenai potongan cukai bagi amaun tersebut.

12. Penipuan

ShopBack boleh menggantung atau menamatkan akaun anda jika ia mempunyai sebab untuk mempercayai anda terlibat dengan sebarang aktiviti penipuan atau tidak jujur. Apa-apa kegagalan untuk mematuhi Perjanjian ini, apa-apa penipuan, ketakjujuran atau penyalahgunaan berhubung dengan penggunaan perkhidmatan atau akaun anda, atau apa-apa salah nyata bagi mana-mana maklumat yang diberikan kepada ShopBack atau gabungannya oleh anda atau sesiapa yang bertindak bagi pihak anda boleh mengakibatkan penamatan akaun anda dan pembatalan ganjaran Cashback anda yang terakru.

13. Hak Pihak Ketiga

Seseorang yang bukan pihak dalam Perjanjian ini tidak mempunyai hak untuk menguatkuasakan mana-mana syarat Perjanjian ini.

14. Komunikasi

Dengan menjadi pengguna ShopBack, anda bersetuju untuk menerima komunikasi yang berkaitan akaun dan pengguna (contohnya kami telah menambah Cashback ke akaun anda, atau kami telah membayar wang ke akaun bank anda) serta e-mel berkala berkaitan pembelian yang menerangkan kupon atau tawaran istimewa yang tersedia untuk pengguna ShopBack. Kami mungkin menghubungi anda tentang akaun anda melalui komunikasi elektronik atau mel langsung menggunakan maklumat yang anda berikan semasa proses pendaftaran. Persetujuan anda untuk menerima komunikasi elektronik termasuk apa-apa notis atau maklumat lain yang mungkin dikehendaki oleh undang-undang supaya kami berikan kepada anda secara bertulis atau sebaliknya. Anda bersetuju untuk memastikan kami sentiasa dimaklumkan tentang alamat e-mel semasa anda jika ia berubah selepas tarikh anda menjadi Ahli. Kami juga mungkin menghantar notifikasi jika anda memasang aplikasi dalam telefon.

15. Pemilikan

Semua hak, hak milik dan kepentingan dalam Perkhidmatan, Platform ShopBack dan Kandungan yang berkaitan dengan atau yang ada padanya adalah milik ShopBack atau pemberi lesennya. Di samping itu, ShopBack akan mengekalkan semua hak, hak milik dan kepentingan dalam "SHOPBACK", logo Happy Bag, dan sebarang tanda, tanda khidmat, tanda dagangan atau logo lain ShopBack ("ShopBack Marks") yang didaftarkan di Australia dan pasaran lain. 'The ShopBack Marks' tidak boleh digunakan berkaitan mana-mana produk atau perkhidmatan yang bukan di bawah ShopBack dalam apa-apa cara yang mungkin menyebabkan kekeliruan dalam kalangan pelanggan, atau dengan apa-apa cara yang memburukkan atau mencemar nama baik ShopBack. Anda tidak boleh dengan apa jua cara membida, memohon, mendaftarkan, memiliki atau mengawal apa-apa kata kunci atau tanda yang mengandungi "SHOPBACK" atau apa-apa yang hampir sama dengan "SHOPBACK" atau sebarang Shopback Mark termasuk, tanpa pengehadan, shopback.com, shopback.sg , shopback.com.sg, shopback.my, shopback.co.id, shopback.ph, shopback.co.th, myshopback.co.th, shopback.co.tw, dan shopback.com.au dengan sebarang enjin carian, domain penyedia perkhidmatan atau apa saja pejabat harta intelek. Anda tidak boleh menyebut atau menggunakan ShopBack dalam sebarang teks iklan, sambungan, atau iklan sepanduk tanpa kebenaran bertulis khusus dari ShopBack. Semua tanda dagangan lain yang tidak dimiliki oleh ShopBack yang digunakan dalam menyediakan Perkhidmatan adalah hak milik pemilik masing-masing, yang mungkin atau tidak digabungkan, berkaitan atau ditaja oleh ShopBack.

16. Standard Komuniti

Dengan membuat akaun ShopBack, anda menjadi ahli komuniti yang bergantung pada kelakuan muhibah dan bertanggungjawab setiap pengguna. Pengguna dikehendaki mengelak daripada terlibat dalam penghantaran atau komunikasi imej atau teks yang mengandungi penghinaan etnik, kata-kata lucah, bahan seks yang eksplisit, komen yang mengapi-apikan atau menghina, atau apa-apa sahaja yang mungkin ditafsirkan sebagai mengganggu atau menyakitkan hati, yang disasarkan kepada Perkhidmatan, Platform ShopBack, pekerja kami, kontraktor atau ejen, rakan niaga kami, atau pengguna lain. Ini termasuk komunikasi melalui media sosial atau perkongsian internet lain yang melanggar standard komuniti di atas atau menggalakkan perjudian atau tingkah laku penipuan. Pengguna yang melanggar peruntukan ini, seperti yang ditentukan oleh kami mengikut budi bicara mutlak kami, mungkin akan digantung atau ditamatkan akaunnya tanpa notis terdahulu.

17. Tanggung Rugi

Anda bersetuju untuk menanggung rugi ShopBack, mana-mana rakan niaga, dan juga pegawai, pengarah, pekerja, pengganti, ejen dan ahli gabungan mereka, untuk apa-apa dan semua tuntutan, kerosakan, kerugian dan kuasa tindakan (termasuk fi peguam dan kos mahkamah) yang timbul akibat atau berkaitan pelanggaran Perjanjian ini oleh anda atau untuk apa-apa bahan dalam apa jua bentuk yang disediakan oleh anda (atau melalui nama pengguna dan/atau kata laluan anda). Anda bersetuju untuk bekerjasama sepenuhnya seperti yang dikehendaki sewajarnya dalam pembelaan kami dan/atau penyelesaian apa-apa tuntuan. Kami berhak, mengikut budi bicara munasabah kami, memegang kawalan eksklusif ke atas pembelaan dan penyelesaian apa-apa perkara yang tertakluk pada ganti rugi oleh anda.

18. Penafian Jaminan

Perkhidmatan, kandungan dan Platform ShopBack disediakan “seperti adanya” dan tanpa apa-apa jenis jaminan, nyata atau tersirat, termasuk tanpa pengehadan, jaminan hak milik, kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu atau tiada pelanggaran. Kami tidak memberi jaminan bagi kualiti, ketepatan, kekinian, kesempurnaan, keandalan atau kesahan Perkhidmatan, kandungan atau Platform ShopBack, termasuk tanpa pengehadan, apa-apa hasil carian produk, butiran produk, ketersediaan produk, nasihat maklumat penentuan harga, pendapat, kenyataan, cadangan, atau maklumat lain yang dipaparkan, dimuat naik atau diagihkan berhubung dengan Perkhidmatan. ShopBack tidak menjamin bahawa kefungsian Platform ShopBack tidak akan terganggu atau tanpa ralat, bahawa kerosakan akan dibetulkan, atau ia akan bebas daripada virus atau kandungan berbahaya lain. Selanjutnya, ShopBack tidak memberikan jaminan, gerenti atau membuat apa-apa pernyataan berkenaan kualiti, atau ketepatan iklan bagi, apa-apa produk atau perkhidmatan yang ditawarkan atau disediakan oleh kedai gabungannya berhubung dengan perkhidmatan.

19. Pengehadan Liabiliti

Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang terpakai, ShopBack tidak akan bertanggungan untuk apa-apa ganti rugi khas, sampingan, berturutan, amaran, hukuman atau apa-apa ganti rugi tidak langsung lain atau untuk apa-apa ganti rugi kehilangan untung, data atau fungsi, walaupun kemungkinan ganti rugi tersebut telah diberitahu. Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang terpakai, liabiliti keseluruhan maksimum yang timbul daripada Perjanjian ini tidak akan melebihi S$100.

20. Undang-undang Terpakai dan Timbang Tara

Perjanjian ini, termasuk apa-apa pindaan padanya yang mungkin dibuat oleh ShopBack dari semasa ke semasa mengikut budi bicaranya, dikawal oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Republik Singapura. Apa-apa percanggahan yang timbul daripadanya atau berhubung dengan kontrak ini, termasuk sebarang soalan tentang kewujudan, kesahan atau penamatannya, akan dirujuk kepada dan akhirnya diselesaikan melalui timbang tara yang ditadbir oleh 'Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”)' menurut 'Arbitration Rules' atau Kaedah Timbang Tara 'Singapore International Arbitration Centre' (“SIAC Rules”) pada masa ia berkuat kuasa, dan kaedahnya dianggap telah digabungkan melalui rujukan ke dalam fasal ini. Tempat timbang tara ialah Singapura. Tribunal akan terdiri daripada seorang timbang tara. Bahasa timbang tara ialah Bahasa Inggeris. Anda bersetuju bahawa semua isu akan diputuskan oleh penimbang tara. Ini termasuk semua isu berkaitan skop, pemakaian, tafsiran dan kebolehlaksanaan Perjanjian ini dan peruntukan timbang tara ini. Penimbang tara juga akan memutuskan sama ada apa-apa tuntutan tertakluk pada timbang tara atau tidak.

21. Penyerahan Hak

Anda tidak boleh menyerah hak dan obligasi anda di bawah Perjanjian ini, secara keseluruhan atau sebahagian, tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu, dan sebarang penyerahan hak tersebut tanpa kebenaran akan terbatal dan tidak sah.

22. Tajuk

Tajuk di bawah Perjanjian ini adalah untuk memudahkan rujukan sahaja dan tidak menjejaskan tafsirannya

23. Pengetepian/Kebolehasingan

Apa-apa kegagalan untuk menguatkuasakan apa-apa peruntukan Perjanjian ini bagi pihak ShopBack tidak akan dianggap sebagai pengetepian peruntukan itu. Apa-apa pengetepian bagi sebarang peruntukan dalam Perjanjian ini oleh ShopBack yang berlaku dalam satu kejadian tidak akan dianggap sebagai pengetepian bagi sebarang peruntukan lain atau peruntukan itu dalam kejadian lain. Jika mana-mana peruntukan dalam Perjanjian ini dipegang sebagai tidak sah, ketaksahan tersebut tidak akan mempengaruhi peruntukan lain.

24. Keseluruhan Perjanjian

Perjanjian ini (bersama-sama terma dan syarat tambahan yang dirujuk dalam dokumen ini atau secara umum) mewakili keseluruhan perjanjian semua pihak berhubung dengan perkara dalam dokumen ini, dan menggantikan semua perjanjian dan pernyataan terdahulu atau semasa, bertulis atau lisan (termasuk tanpa pengehadan, versi lebih awal Perjanjian ini yang mungkin diterima oleh anda). Kami berhak mengubah suai Perjanjian ini pada bila-bila masa. Penggunaan berterusan sebarang perkhidmatan ShopBack atau pengekalan berterusan akaun dengan ShopBack oleh anda akan membentuk dan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap pengubahsuaian tersebut dan juga persetujuan anda untuk mematuhi apa-apa syaratnya.

Dikemaskini: 01.09.2018

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner